Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Formularz zwrotu

Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.rehasport.pl jest spółka REHASPORT CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 30, 60-201 Poznań, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000240810, NIP: 7811772289, REGON: 300124187, kapitał zakładowy: 62.250,00 zł, adres poczty elektronicznej: biuro@rehasport.pl, telefon: 61 833 89 89, fax +48 61/8338990

 

I. UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE TERMINY OZNACZAJĄ:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego dostępny pod adresem www.sklep.rehasport.pl
 2. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.sklep.rehasport.pl, którego dotyczy niniejszy Regulamin.
 3. Sprzedawca – REHASPORT CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 30, 60-201 Poznań, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem 0000240810, NIP: 7811772289, REGON: 300124187, kapitał zakładowy: 62 250,00 zł.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie.
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje zakupów w Sklepie internetowym Sprzedawcy w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Towar – rzecz ruchoma przedstawiona na stronie Sklepu internetowego, mogąca być przedmiotem sprzedaży.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w wyniku złożenia Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli złożone Sprzedawcy przez Klienta przy wykorzystaniu mechanizmów strony sklepu internetowego z zachowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Konto Klienta – indywidualne konto utworzone przez Sprzedawcę na rzecz Klienta udostępnione za pośrednictwem sieci Internet.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów wolnych od wad. Klient może dokonać zakupu Towarów przedstawionych na stronie Sklepu internetowego z zachowaniem postanowień Regulaminu. Informacje o Towarach, a w szczególności głównych cechach świadczenia, Sklep zamieszcza na stronie www.sklep.rehasport.pl
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie internetowym, uiszczania przez Klienta należności za zamówiony Towar, dostarczania Towarów Klientowi, uprawnienia Klienta do anulowania Zamówienia
  i odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Klient może składać Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej: www.sklep.rehasport.pl. Zamówienia od Klientów przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Klient jest zobowiązany do podania w Zamówieniu prawdziwych danych umożliwiających realizację Zamówienia.
 6. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą oraz Klientem.
 7. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto.
 8. Na każdy sprzedany Towar Sprzedawca wystawia potwierdzenie zakupu w postaci paragonu, bądź faktury VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie papierowej na adres dostawy Towaru wskazany przez Klienta.
 9. Wszelkie informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 10. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20071711206/U/D20071206Lj.pdf
 11. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe przy użyciu:

  a) następujących przeglądarek internetowych: Firefox, Safari, Chrom, Internet Explorer, Microsoft Edge, w aktualnych wersjach.

  b) następujących systemów operacyjnych: Microsoft  Windows od wesji XP, IOS od wesji 10.0, Android od wersji 7,0 OS X  10.9

  c) następujących urządzeń: Smartfon, komputer PC, komputer MAC,tablet

  d) następujących typów połączeń internetowych: dostęp do internetu o minimalnej  przepustowości 1 Mb/s.

 12. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej to:  urządzenie z przeglądarką i dostępem do internetu.

 

III. REJESTRACJA KONTA, SKŁADANIE I POTWIERDZANIE ZAMÓWIENIA.

 1. Warunkiem koniecznym w celu złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie internetowym jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Klient w celu realizacji Zamówienia, może również dokonać nieodpłatnej rejestracji Konta Klienta, postępując zgodnie z instrukcjami procesu rejestracyjnego opisanego na stronie Sklepu internetowego. W tym celu winien podać prawidłowy adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko oraz określić hasło do Konta Klienta, które ma charakter poufny.
 3. Aby złożyć Zamówienie Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

  a)  zapoznać się i zaakceptować Regulamin,

  b) dokonać wyboru Towaru poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

  c) wybrać przycisk „Przejdź do realizacji (złożenia) zamówienia z obowiązkiem zapłaty”, następnie z widoku koszyka użyć przycisku „realizacja (złożenie) zamówienia z obowiązkiem zapłaty”, przy czym przed wysłaniem Zamówienia z obowiązkiem zapłaty Klient jest informowany o łącznej cenie za świadczenie wraz z podatkami i kosztami dostawy,

  d) zalogować się na Konto Klienta, bądź - w przypadku braku jego posiadania – wskazać swoje dane: imię, nazwisko, adres dostawy,  nr  telefonu  , adres poczty elektronicznej.

  e) dokonać wyboru sposobu dostawy, adresu dostawy oraz w przypadku wyboru potwierdzenia zapłaty w postaci faktury VAT - adresu na jaki ma być wystawiona faktura VAT,

  f) dokonać wyboru sposobu płatności.

 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Po finalizacji (złożeniu) Zamówienia z obowiązkiem zapłaty Klient otrzymuje wiadomość e-mail na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej, w której Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia Towaru z obowiązkiem zapłaty, wraz z określeniem ceny oraz kosztów dostarczenia Towaru.
 3. Otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w pkt. III.5 jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży i stanowi potwierdzenie powzięcia informacji przez Klienta o powstaniu obowiązku zapłaty określonej ceny za Towar wraz z kosztami dostawy Towaru.
 4. Złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty stanowi potwierdzenie dostarczenia mu przez Sprzedawcę informacji o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz o łącznej cenie za świadczenie Sprzedawcy wraz z podatkami.
 5. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku:

  a) podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu Zamówienia,

  b) braku potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia,

  c) uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta występuje uzasadnione podejrzenie działania Klienta niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w Sklepie internetowym, podszywania się pod inną osobę. 

 

IV. REALIZACJA (DOSTAWA) ZAMÓWIENIA.

 1.  W Sklepie internetowym dostępne są następujące sposoby płatności:

  a) płatność przy odbiorze – Klient płaci za zamówiony Towar w chwili jego odbioru gotówką lub kartą płatniczą, (w zależności od akceptowalnych form płatniczych przez firmę kurierską)

  b) płatność za pomocą bankowości internetowej – rozliczenia zapłatą kartą kredytową, e-przelewem lub PayPal przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.

 1. Realizacja zamówienia Towaru przez Sprzedawcę (dostawa) następować będzie:

  a) przy płatności przy odbiorze – po potwierdzeniu przez Sprzedawcę otrzymania Zamówienia Towaru.

  b) przy płatności za pomocą bankowości internetowej – Sprzedawca realizuje Zamówienie po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności u Sprzedawcy.

 1. Dostawa Towaru następuje w sposób i na adres wskazany w Zamówieniu.
 2. Sprzedawca dostarcza Towar w następujący sposób:

  a) jeśli Klient wybrał opcję „Kurier” – dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem firmy DHL  – orientacyjny termin dostawy będzie wynosić w tym przypadku 3 dni robocze od dnia przyjęcia Zamówienia przez podmiot świadczący usługi kurierskie na terenie Polski,

  b) jeśli Klient wybrał opcję ”Paczka w ruchu” – dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem firmy Paczka w  Ruchu – orientacyjny termin dostawy na terenie Polski będzie wynosić 3 dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia przez firmę InPost,

V.  OPŁATY ZA DOSTAWĘ TOWARÓW ORAZ SPOSOBY PŁATNOŚCI.

 1. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient.
 2. Wysokość kosztów za dostawę Towaru jest uzależniona od sposobu wyboru ich dostawy przez Klienta, Szczegóły    https://sklep.rehasport.pl/content/8-dostawa

 

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

 1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są podawane w karcie gwarancyjnej.
 2. Jeżeli otrzymany Towar jest wadliwy, Klient wedle swojego wyboru może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta, bądź z uprawnień z tytułu rękojmi od Sprzedawcy.
 3. Klient może złożyć reklamację w dowolnej formie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: [sklep.poznan@rehasport.pl], telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8 do 16na numer: [61 628 11 50], bądź pisemnie na adres: [Rehasport Clinic Sklep Górecka 30, 60-201 Poznań (składanie reklamacji telefonicznie dotyczących towaru- bez odesłania towaru nie daje nam możliwości podjęcia naprawy)
 4. Reklamacja powinna zawierać przyczynę jej złożenia oraz zakres oczekiwanych działań od Sprzedawcy względem Klienta.
 5. W terminie 30 dni od dnia jej otrzymania Sprzedawca udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

VII.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 1. Z zastrzeżeniem pkt. VII 8 i 10 Regulaminu, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 2.  Bieg terminu, o którym mowa w  VIII ust. 1 Regulaminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

  - obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

  - polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

  b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres pocztowy REHASPORT CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Górecka 30, 60-201 Poznań.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w VIII. ust. 1 Regulaminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze  towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwrot winien nastąpić na adres:  Rehasport Clinic Sp. z o.o., Górecka 30,60-201 Poznań,
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VIII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: sklep.poznan@rehasport.pl  , telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 na numer: 616281150, , bądź pisemnie na adres: [Rehasport Clinic Górecka 30, 60-201 Poznań].
 2. Uznanie postanowienia Regulaminu za nieważne, bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 4. Opłata za połączenie telefoniczne będzie zgodna z pakietem taryfowym dostawy usług, z którego korzysta Klient.
 5. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez:

  a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

  b) mediację,

  c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

  d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 801 440 220
 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Klientów o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 3. Sklep wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły na temat plików cookies znajdują się w zakładce „Polityka Cookies”.
 4. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w Sklepie internetowym znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 30.03.2018